Świadczymy usługi w zakresie:

Badanie sprawozdań finansowychBadania prowadzimy zgodnie za aktualnie obowiązującymi przepisami, normami badania
sprawozdań finansowych określonych przez Krajową Rade biegłych Rewidentów,
z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego obejmuje:

 • badanie systemu prowadzonej ewidencji księgowej, sposobu rejestracji operacji gospodarczych, ocena prawidłowości prowadzonych ksiąg
 • badanie systemu kontroli wewnętrznej,
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzenia bilansu, wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalonego wyniku finansowego,
 • ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki na podstawie przeprowadzonej analizy,
 • badanie prawidłowości sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej,
 • badanie sprawozdania z działalności jednostki.


Wyniki badania są zawarte w wydanej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym uzupełnionej
raportem sporządzonym w formie określonej normami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego realizowane jest przez biegłych rewidentów posiadających
wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Uwzględnimy również propozycje Państwa w zakresie doboru biegłych rewidentów

Badamy sprawozdanie finansowe firm państwowych, spółek z o.o., spółek akcyjnych
innych spółek kapitałowych i osobowych, banków, spółdzielni, szpitali oraz firm prywatnych.

Umowa na badanie bilansu może przewidywać również opcje rozszerzające usługę,
w tym także konsultacje finansowo-księgowe w czasie sporządzania bilansu.


Czynności określone dla biegłego rewidenta wynikające z Kodeksu spółek handlowych. 1. Badanie prawdziwości i rzetelności sprawozdania założycieli spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej dotyczącego właściwego określenia wartości wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki na pokrycie akcji obejmowanych przy zakładaniu spółki,
 2. Badania - jak wyżej - sprawozdania zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wnoszonego do spółki akcyjnej i komandytowo - akcyjnej na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym,
 3. Badanie poprawności i rzetelności planu połączenia, planu podziału i planu przekształcenia spółki.
 4. Wykonywanie analiz ekonomicznych, finansowych oraz dokonywanie wyliczeń opłacalności przedsięwzięć, rekompensat i rozliczeń.

Prowadzenie ksiąg rachunkowychKsięgi rachunkowe podmiotów gospodarczych oraz książek przychodów i rozchodów prowadzimy
przy wykorzystaniu sprawdzonych programów komputerowych. Świadcząc usługi księgowe
przejmujemy od klienta ciężar sporządzania deklaracji podatkowych, rozliczania z ZUS,
prowadzenia innej sprawozdaczości.

Przekazujemy okresowe informacje o sytuacji finansowej, ekonomicznej, płatniczej klienta.
Uczestniczymy w opracowaniu wniosku kredytowego. W ramach posiadanych uprawomocnień reprezentujemy w urzędach.

Doradztwo podatkoweUsługi doradztwa podatkowego świadczymy na zasadzie stałej współpracy lub doraźnego zlecenia. W ramach tych usług oferujmy:
 1. Udzielanie porad i opinii w sprawach podatkowych,
 2. Sprawdzanie prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów,
 3. Sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych.

Doradztwo finansowo księgoweW ramach tych usług proponujemy m.in. konsultacje w zakresie organizowania rachunkowości,
analiza i weryfikacja istniejących systemów ewidencji księgowej, prowadzonej ewidencji i rozliczeń.
Oferujemy również nadzór nad prowadzeniem rachunkowości wraz z przygotowaniem
procedur ułatwiających funkcjonowanie firmy.

Doradztwo w zakresie formy prawnej podmiotu, przekształcenia, połączenia, itp.

Dokonujemy oceny podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych, wyliczeń.

Inne usługiOferujemy również inne usługi pozostające w zakresie naszej działalności.